Gesloten tijdens bouwverlof van 18.07 - 5.08

Verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoops- en aannemingsvoorwaarden

1. Alle werken en leveringen gebeuren steeds onder toepassing van onderstaande algemene voorwaarden. Ondertekening en aanvaarding van de offerte geldt eveneens als aanvaarding van de algemene voorwaarden. Zelfs indien de offerte niet ondertekend zou worden en de werken zonder protest vanwege de opdrachtgever worden aangevat, zal dit eveneens gelden als bewijs van aanvaarding. Eventuele voorwaarden uitgaande van de klant en/of alle andere strijdige bepalingen voorkomende op orderbevestigingen, afleveringsbons, facturen, e.d. worden uitdrukkelijk uitgesloten van de overeenkomst tussen partijen, zelfs wanneer deze laatste voorzien voorrang te hebben op de onze. Deze algemene voorwaarden gelden onverminderd hetgeen de wet op dwingende wijze bepaalt ten aanzien van consumenten. Eventuele strijdige bedingen van onderhavige algemene voorwaarden zullen in dat geval verminderd dan wel herzien worden tot hetgeen voorzien wordt bij deze dwingende wettelijke bepalingen, zonder dat echter geraakt wordt aan het verdere bestaan van de overige bedingen van onderhavige algemene voorwaarden.

2. Een op aanvraag opgemaakte offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld. Er wordt uitdrukkelijk overeengekomen dat een overeenkomst tot stand kan komen door eenvoudige aanvaarding van een bestelling of offerte, dit zelfs zonder noodzakelijke aanwezigheid van een gewone, digitale of elektronische gekwalificeerde handtekening. De klant die na totstandkoming van de overeenkomst zijn bestelling geheel of gedeeltelijk wenst te annuleren dient dit te doen per aangetekende brief. In dat geval is de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling of van het niet afgenomen gedeelte met een minimum van € 124 en dit onder voorbehoud van de mogelijkheid een hogere schadevergoeding te eisen, bijvoorbeeld in geval van maatwerk, al goedgekeurde technische tekeningen of wanneer de goederen reeds in productie zijn genomen.

3. De gehanteerde prijzen zijn gebaseerd op de op datum van opmaak geldende materiaalkoersen, loontarieven, sociale lasten, taksen en vervoerkosten. Ingeval deze wijzigingen ondergaan, behouden wij ons het recht voor de prijzen op evenredige wijze aan te passen. De gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW. Voorzieningen opgelegd door de veiligheidscoördinator zijn niet in onze offerte of ons bestek inbegrepen, tenzij anders vermeld. Een gebeurlijk verlaagd B.T.W.-tarief is enkel van toepassing als de klant het door hem ondertekend BTW attest aan ons heeft bezorgd.

4. De aangegeven uitvoerings- en/of leveringstermijnen zijn steeds indicatief en kunnen wijzigen afhankelijk van de levertermijn van externe leveranciers. Het verstrijken van deze termijnen valt niet onder onze verantwoordelijkheid en kan ook geen aanleiding geven tot enige vordering tot schadevergoeding, noch ontbinding van de overeenkomst. De leveringstermijn neemt in elk geval slechts een aanvang op het ogenblik van de betaling van het voorschot. Iedere wijziging na bestelling, op verzoek van de klant en na aanvaarding door ons, doet bovendien een nieuwe termijn lopen.

5. De offertes worden opgesteld op basis van de op dat ogenblik voorhanden zijnde gegevens. Als bij de opmeting blijkt dat wijzigingen in het concept of in de maatvoering nodig zijn, dan zullen deze verrekend worden volgens onze algemeen geldende prijzen. De offertes worden bovendien opgesteld uitgaande van goede werkomstandigheden, bereikbaarheid, van het feit dat de muren, vloeren en de zoldering perfect horizontaal, verticaal en haaks geplaatst zijn en van het voorhanden zijn van alle mogelijke nutsvoorzieningen. Wij behouden ons het recht voor om de uitvoering der werken op te schorten of stil te leggen in geval aan het voormelde niet is voldaan. Gebeurlijke bijkomende werken dewelke door de klant worden gevraagd of noodzakelijk worden tijdens de uitvoering der werken zullen bijkomend worden aangerekend in regie aan een tarief van 46,00 EUR/uur. Supplementair benodigde materialen worden per stuk aangerekend.

6. De klant, of zijn gevolmachtigde, dient aanwezig te zijn tijdens de opmeting. Indien tijdens de opmeting de dagmaat niet eenduidig kan worden bepaald, vb. omdat de bestaande situatie niet definitief is (blauwe steen niet aanwezig, metselwerk niet volledig afgewerkt, slag niet eenduidig bepaald, vloer niet aanwezig ...) en de maatvoering gebeurt op basis van verklaringen van de klant of aanduidingen van de aannemer van de ruwbouwwerken, is de klant exclusief verantwoordelijk en ontslaat hij ons van elke mogelijke aansprakelijkheid voor gebeurlijke onjuistheden en afwijkingen op de maatvoering. Als blijkt dat de opmeting – om een reden die toerekenbaar is aan de klant – niet in 1 keer kan worden uitgevoerd, dan zal de klant per extra opmeting € 150 kosten betalen. Wanneer de klant niet aanwezig is bij de opmeting of wanneer de klant niet gedurende de volledige opmeting aanwezig kan zijn, dan zullen wij, in de mate dat het mogelijk is, de opmeting afwerken. De resultaten van de opmeting zullen door de klant geacht aanvaard te zijn. Als het onmogelijk blijkt de opmeting uit te voeren, dan zal de klant per extra opmeting € 150 kosten betalen.

7. De klant ontvangt de technische tekening. Door goedkeuring van de technische tekening keurt de klant de genoteerde afmetingen, de draairichtingen, de hoogte van de bovenlichten, de hoogtes van de krukken, en de overige uitvoeringsdetails goed. Na deze goedkeuring geldt de bestelling enkel nog volgens de bepalingen van dit document.

8. Het vervoer, de levering of de afhaling door de klant, en/of de plaatsing van de materialen zullen uitgevoerd worden tijdens de normale werkdagen en werkuren. De kosten voor werken of leveringen buiten deze periode op verzoek van de klant zullen in rekening worden gebracht aan de klant. Als de levering of de afhaling van materialen gebeurt op raam- en/of glasbok, zal deze gedurende 3 weken gratis ter beschikking van de klant blijven, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Ingeval van laattijdig terugbrengen van de raam- en/of glasbok, meer bepaald na het verlopen van bovengenoemde termijn, zal een vergoeding van 800 EUR worden gefactureerd aan de klant.

9. Als bij het uitbreken van de bestaande ramen blijkt dat de bestaande toestand van het metselwerk afwijkt van een normale toestand (o.a. scheefstaand metselwerk, te grote of te kleine aanslagen, aanwezigheid van onvoorziene obstakels, niet pas liggende dorpels e.d.) moet de klant deze op zijn kosten naar een normale toestand aanpassen conform de toegestane toleranties van het WTCB.

10. Eventuele schade aan binnen- of buitentabletten, alsook aan betegeling, pleisterwerk of schilderwerk veroorzaakt door afbraakwerken of gedurende de plaatsing en/of levering van de bestelde goederen zal ten laste blijven van de klant, behoudens indien hij een zware fout of opzet bewijst in onzen hoofde.

11. De klant zal kosteloos elektriciteit en water ter beschikking stellen evenals de toegang van de plaatsen verzekeren voor een vlotte uitvoering van de werken en/of levering van de goederen. Hiertoe zal de klant o.m. alle kosten dragen voor het reserveren van een standplaats, het afbakenen van een parkeerruimte, het afbakenen van een straatruimte evenals de kosten voor het afhuren van hijskranen, hydraulische liften, e.d. De klant zal zelf op eigen kosten instaan voor de vergunningen bij de lokale overheden als deze noodzakelijk zijn.

12. Het reinigen van de geleverde, afgehaalde en/of geplaatste materialen is niet in de prijs begrepen.

13. Verschillen in kleur, configuraties, materiaal, kwaliteit of afmetingen worden toegelaten als zij binnen de algemene toleranties voorgeschreven door het WTCB vallen. In dat geval worden de geleverde, afgehaalde en/of geplaatste goederen geacht in overeenstemming met de bestelling te zijn. De stalen die, hetzij getoond, hetzij gegeven worden, gelden enkel als aanduiding.

14. Indien wij, wegens overmacht, in de onmogelijkheid verkeren om de overeenkomst uit te voeren of overmacht de uitvoering ervan onredelijk verzwaart, hebben wij het recht om de overeenkomst op te zeggen door eenvoudige schriftelijke betekening aan de klant, zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn. Worden onder meer conventioneel als gevallen van overmacht beschouwd (niet- exhaustieve opsomming): oorlog, natuuromstandigheden, staking of lock-out, brand, overstroming, inbeslagname, embargo, tekort aan transportmiddelen, algemene schaarste aan grondstoffen of goederen

op de markt, beperkingen op het energieverbruik, onbeschikbaarheid van het personeel wegens ziekte en/of maatregelen van overheidswege die het uitvoeren van de werken onmogelijk maken of aanzienlijk bemoeilijken. De klant beschikt in geval van overmacht over eenzelfde opzeggingsrecht met dien verstande dat de klant wel gehouden is tot vergoeding van de al uitgevoerde prestaties en gemaakte kosten.

15. De klant dient aanwezig te zijn bij levering en dient na ontvangst ervan de geleverde goederen of uitgevoerde werken te controleren op zijn conformiteit met de bestelling en/of gebeurlijke gebreken of schade. De klant dient op het einde van de werken aanwezig of vertegenwoordigd te zijn om de plaatsing te controleren op eventuele gebreken. Als de klant of zijn gevolmachtigde verzuimt bij het einde van de werken aanwezig te zijn, wordt de plaatsing geacht door de klant te zijn aanvaard. Klachten die betrekking hebben op uiterlijk waarneembare gebreken moeten door de klant op straffe van verval binnen zeven (7) dagen na levering schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht. Klachten die betrekking hebben op een verborgen gebrek moeten door de klant op straffe van verval binnen de zeven (7) dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk ter kennisgeving worden gebracht. Worden niet beschouwd als gebrek in de conformiteit, als een zichtbaar of verborgen gebrek: lichte verschillen in kleur of lichte verschillen in afmetingen, voor zover deze vanuit technisch oogpunt niet te voorkomen zijn of algemeen aanvaard zijn of eigen zijn aan de gebruikte materialen. De ingebruikneming van de uitgevoerde werken en/of geleverde goederen wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve aanvaarding ervan.

16. Behoudens voorafgaandelijke andersluidende schriftelijke overeenkomst wordt bij bestelling een voorschot ten bedrage van 30% van het geoffreerde bedrag gefactureerd. Slechts na ontvangst van het voorschot gaat de bestelling in productie. Na het plaatsen/leveren of afhalen van de goederen dient de klant het resterende saldo te betalen. Tenzij anders overeengekomen bij bestelling worden de facturen opgesteld volgens de vordering der werken. Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen bij bestelling. Een korting contante betaling wordt niet toegestaan. Het bestaan van gebeurlijke klachten ontheft de klant niet van zijn verplichtingen de facturen te betalen op hun vervaldag. De verzending van de factuur geldt als aanmaning tot haar betaling. Ingeval van niet- betaling op de vervaldag van de factuur zal op het factuurbedrag een verwijlsintrest verschuldigd zijn en dit van rechtswege, zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling en zulks in afwijking van art. 1146 B.W. De toepasselijke intrestvoet is deze zoals bepaald op basis van de wet betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. Deze intrestvoet zal tevens worden toegepast indien de klant geen handelaar is. Daarenboven is eveneens van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van € 124,00) als schadebeding. De niet-betaling op haar vervaldag van één of meer facturen, zal het saldo verschuldigd krachtens alle andere facturen, ongeacht hun vervaldag, zelfs niet vervallen, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling onmiddellijk integraal opeisbaar maken. In geval van niet- betaling van de factuur, behouden wij ons het recht voor om de uitvoering van zijn verbintenissen uit alle lopende overeenkomsten te schorsen. Bij blijvend in gebreke blijven van de klant hebben wij eveneens het recht ieder order of lopende overeenkomst zonder rechterlijke machtiging te ontbinden. Eenzelfde recht geldt voor de klant als wij, na voorafgaandelijke ingebrekestelling, blijvend in gebreke blijven om de bestelde goederen te leveren of werken uit te voeren. Indien er op enig moment twijfels rijzen omtrent de kredietwaardigheid van de klant door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant, bij niet- of laattijdige betaling van één of meerdere facturen en/of enige andere aanwijsbare gebeurtenis, behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor om voor nog uit te voeren leveringen een voorafgaande betaling te eisen, dan wel (andere) zekerheden te vragen, zelfs indien de werken en/of toestellen reeds geheel of gedeeltelijk werden uitgevoerd of geleverd en/of geplaatst. Indien de klant weigert om op dit verzoek in te gaan, behouden wij ons het recht voor om de overeenkomst onmiddellijk, eenzijdig, zonder rechterlijke machtiging ten laste van de klant te ontbinden.

17. De verwerkte materialen en geleverde goederen blijven onze eigendom tot aan de volledige betaling van de hoofdsom, intresten, kosten, schadevergoedingen en belastingen. Het eigendomsvoorbehoud geldt zelfs als de materialen en toestellen reeds onroerend zouden zijn geworden door incorporatie. Ondanks onderhavig eigendomsvoorbehoud zullen niettemin de risico's van het verlies of de vernietiging van de verkochte goederen integraal worden gedragen op de klant vanaf het ogenblik van levering en plaatsing.

18. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de aansprakelijkheid die dwingend door de wet is opgelegd en in ieder geval beperkt tot het bedrag waarvoor wij verzekerd zijn. Wij zijn niet aansprakelijk voor gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door een daad van de klant of van een derde of van een externe omstandigheid, ongeacht of deze worden veroorzaakt door een fout of nalatigheid, of door overmacht. Vallen bijgevolg buiten onze verantwoordelijkheid: verkeerd gebruik, onderhoud of behandeling door de klant, beschadigingen ingevolge mechanische, chemische of biologische invloeden of impact van buitenaf, normale slijtage aan de geleverde zaken ten gevolge van dagelijks gebruik, buitengewone luchtvochtigheidcondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en/of (op)geleverd, verkleuring van de (op)geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht (niet- exhaustieve opsomming). Behoudens opzet of grove schuld kunnen wij nooit aansprakelijk gesteld worden voor enige onrechtstreekse schade, zoals verlies van omzet, winstderving of stijging van de algemene kosten. Alle garanties op goederen zijn in ieder geval beperkt tot de garanties verleend door de leverancier. In geval de klant aanspraak op garantie heeft, zijn wij (enkel) gehouden de geleverde producten te herstellen of te vervangen. Alle bijkomende directe en indirecte kosten zijn van de garantie uitgesloten.

19. Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven onze eigendom, tenzij andersluidende schriftelijke overeenkomst. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan auteurs-, merk- , tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-) rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële knowhow, methoden en concepten. Het intellectuele eigendomsrecht geldt bijgevolg voor alle door ons tot stand gebrachte werktekeningen, illustraties, prototypes, maquettes, mallen, ontwerpen, ontwerpschetsen, films en andere materialen of (elektronische) bestanden, ongeacht of deze aan de klant of aan derden ter inzage of ter beschikking zijn gesteld. Het is de klant uitdrukkelijk verboden voormelde zaken op enigerlei wijze te reproduceren, vermenigvuldigen of te gebruiken op welke wijze dan ook zonder onze voorafgaandelijke toestemming. In geval van inbreuken op het intellectuele eigendomsrecht zal desgevallend in rechte opgetreden worden om de inbreuken te doen stoppen, meer nastreving van vergoeding van de schade en/of gederfde winst en alle gemaakte juridische kosten.

20. Wij verzamelen en verwerken de persoons/bedrijfsgegevens van de klant met het oog de uitvoering van de overeenkomst, het klantenbeheer, de aankopen, de boekhouding en direct marketingactiviteiten. De rechtsgronden zijn de uitvoering van de overeenkomst, het vervullen van wettelijke en reglementaire verplichtingen en/of het gerechtvaardigd belang. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan verwerkers, ontvangers en/of derden voor zover dit noodzakelijk is in het kader van voormelde doeleinden voor de verwerking. De klant draagt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van de persoons/bedrijfsgegevens die hij aan ons bezorgt en verbindt er zich toe de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens heeft overgemaakt, evenals met betrekking tot alle mogelijke persoonsgegevens die hij van ons zou ontvangen. De klant bevestigt dat hij afdoende werd geïnformeerd over de verwerking van zijn persoonsgegevens en over zijn rechten op de inzage, verbetering, het wissen en bezwaar.

21. De ongeldigheid of nietigheid van enig beding van deze overeenkomst strekt zich slechts uit over het betreffende beding en heeft geenszins de ongeldigheid of nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.

22. Op deze overeenkomst is uitsluitend Belgisch recht van toepassing en uitsluitend de ratione materiae bevoegde Rechtbank van eerste aanleg te Oost- Vlaanderen, afdeling Dendermonde of de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde, of de Vrederechter van het kanton te Lokeren zijn bevoegd om kennis te nemen van de geschillen voorvloeiend uit deze overeenkomst. Wij behouden ons evenwel het recht voor om naar eigen goeddunken te opteren om het geschil aanhangig te maken voor de gemeenrechtelijk territoriaal bevoegde rechtbank.

Ontdek onze brochure boordevol inspiratie